Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 22/12/2019

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 22/12/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Công thương Lê Như Nhất trả lời về việc bình ổn giá hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 1/12/2019

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 1/12/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Y tế Đào Duy Khánh trả lời về cúm A/H1N1... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 13/10/2019

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 13/10/2019

... (Xem tiếp)

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 15/9/2019

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời 15/9/2019

... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 11/8/2019

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 11/8/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội A Kang trả lời về việc tăng cường chăm sóc và bảo vệ trẻ em... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 21/7/2019

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 21/7/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Mạnh Chữ trả lời một số chính sách mới về thực hiện bảo hiểm xã hội... (Xem tiếp)

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 9/6/2019

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 9/6/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bình trả lời về việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 28/4/2019

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 28/4/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Công thương Lê Như Nhất trả lời kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam... (Xem tiếp)

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời 31/3/2019

Dân hỏi - Thủ trưởng CQCN trả lời 31/3/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Xây dựng Nguyễn Quang Hải – trả lời về quy hoạch và thực hiện quy hoạch... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 3/3/2019

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 3/3/2019

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Nội vụ A Cường trả lời việc thực hiện Nghị định 113 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108 ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế... (Xem tiếp)

Page 1 of 712345...Last »