Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 4/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 4/2015

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về cây mắc ca... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 3/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 3/2015

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Bộ – Giám đốc Sở Công thương trả lời về các công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ biên giới Ngọc Hồi  ... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 2/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 2/2015

(kontumtv.vn) – Ông Blong Tiến – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về thực hiện chính sách an sinh xã hội... (Xem tiếp)

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 1/2015

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời: Số 1/2015

(kontumtv.vn) – Ông Lê Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời về thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh Kon Tum... (Xem tiếp)

Page 5 of 512345