Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Điểm tựa an sinh xã hội

Điểm tựa an sinh xã hội 30/4/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 30/4/2019

(kontumtv.vn) – Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt nhân dân... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 2/4/2019

Điểm tựa an sinh xã hội  2/4/2019

(kontumtv.vn) – Vai trò của đại lý thu trong tuyên truyền đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 5/3/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 5/3/2019

(kontumtv.vn) – Một số điểm mới của Luật bảo hiểm y tế theo Nghị định 146 của Chính phủ... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 5/2/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 5/2/2019

(kontumtv.vn) – Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 8/1/2019

Điểm tựa an sinh xã hội 8/1/2019

(kontumtv.vn) – Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 11/12/2018

Điểm tựa an sinh xã hội 11/12/2018

(kontumtv.vn) – Giải quyết tốt các chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 13/11/2018

Điểm tựa an sinh xã hội 13/11/2018

(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm y tế... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 16/10/2018

Điểm tựa an sinh xã hội 16/10/2018

(kontumtv.vn) – Bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 18/9/2018

Điểm tựa an sinh xã hội 18/9/2018

(kontumtv.vn) – Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế... (Xem tiếp)

Điểm tựa an sinh xã hội 21/8/2018

Điểm tựa an sinh xã hội 21/8/2018

(kontumtv.vn) – Thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên góp phần thực hiện BHYT toàn dân... (Xem tiếp)

Page 1 of 41234