Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ý Đảng lòng dân

Ý Đảng lòng dân 13/10/2017

Ý Đảng lòng dân 13/10/2017

(kontumtv.vn) – Ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 29/9/2017

Ý Đảng lòng dân 29/9/2017

(kontumtv.vn) – Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 15/9/2017

Ý Đảng lòng dân 15/9/2017

(kontumtv.vn) – Huyện Ia H’Drai quan tâm phát triển đảng viên... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 1/9/2017

Ý Đảng lòng dân 1/9/2017

(kontumtv.vn) – Hiệu quả đem lại từ công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ tại huyện Kon Plông... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 18/8/2017

Ý Đảng lòng dân 18/8/2017

(kontumtv.vn) – Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp xây dựng cánh đồng mẫu lớn... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 4/8/2017

Ý Đảng lòng dân 4/8/2017

(kontumtv.vn) – Thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chủ trương của Đảng hợp lòng dân... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 21/7/2017

Ý Đảng lòng dân 21/7/2017

... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 7/7/2017

Ý Đảng lòng dân 7/7/2017

(kontumtv.vn) – Những chuyển biến tích cực từ xây dựng Nông thôn mới... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 23/6/2017

Ý Đảng lòng dân 23/6/2017

... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 9/6/2017

 Ý Đảng lòng dân 9/6/2017

(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy thực hiện NQTW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... (Xem tiếp)

Page 1 of 1812345...10...Last »