Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ý Đảng lòng dân

Ý Đảng lòng dân 8/12/2017

Ý Đảng lòng dân 8/12/2017

... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân

Ý Đảng lòng dân

(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy nỗ lực giảm nghèo... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 10/11/2017

Ý Đảng lòng dân 10/11/2017

(kontumtv.vn) – Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và bảo vệ rừng... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 27/10/2017

Ý Đảng lòng dân 27/10/2017

(kontumtv.vn) – Chuyển biến tích cực sau 02 năm thực hiện Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh ở huyện Sa Thầy... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 13/10/2017

Ý Đảng lòng dân 13/10/2017

(kontumtv.vn) – Ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 29/9/2017

Ý Đảng lòng dân 29/9/2017

(kontumtv.vn) – Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 15/9/2017

Ý Đảng lòng dân 15/9/2017

(kontumtv.vn) – Huyện Ia H’Drai quan tâm phát triển đảng viên... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 1/9/2017

Ý Đảng lòng dân 1/9/2017

(kontumtv.vn) – Hiệu quả đem lại từ công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ tại huyện Kon Plông... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 18/8/2017

Ý Đảng lòng dân 18/8/2017

(kontumtv.vn) – Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp xây dựng cánh đồng mẫu lớn... (Xem tiếp)

Ý Đảng lòng dân 4/8/2017

Ý Đảng lòng dân 4/8/2017

(kontumtv.vn) – Thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chủ trương của Đảng hợp lòng dân... (Xem tiếp)

Page 1 of 1812345...10...Last »