05:50 Văn bản pháp luật
06:00 Chào buổi sáng
06:30 Phim truyện: Châu sa – Tập 35
07:15 Phút thư giãn: Nhầm lẫn tai hại