09:35 Ký sự truyền hình: Về Vàm Nao mùa nước
10:00 Phim truyện: Thần long nữ hiệp – Tập 36
10:45 Văn hóa nghệ thuật: Bảo tồn nghề đan lát ở đan lát
11:00 Phút thư giãn: Làm theo lời tía