Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum vững bước đi lên

Đã đăng vào 1 Tháng 8, 2020 lúc 19:58

(kontumtv.vn) – Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, 90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh, chính trị, quốc phòng. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020), phóng viên Đài PT – TH tỉnh Kon Tum có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển chung của ngành thì đối với ngành Tuyên giáo tỉnh đã có những bước phát triển như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Thủy: Trong thời gian qua, cùng với các cấp, ngành, ngành Tuyên giáo cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng và các công việc khác. Có thể nói với bề dày của ngành, ngành cũng đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo cán bộ công chức tham mưu tích cực và cũng góp phần cùng các cấp, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

PV: Thưa ông, trong tình hình mới như hiện nay, ngành Tuyên giáo đã có những đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?

Ông Nguyễn Quang Thủy trả lời phỏng vấn của PV

Ông Nguyễn Quang Thủy trả lời phỏng vấn của PV

Ông Nguyễn Quang Thủy: Phát huy truyền thống của ngành, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tập trung tham mưu cấp ủy làm tốt hơn nữa lĩnh vực tuyên giáo. Cụ thể là tăng cường tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng đồng thời gắn với kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành. Thứ 2, chúng tôi cũng tập trung tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, trọng tâm chúng tôi tham mưu việc triển khai nêu gương của cán bộ, đảng viên, lấy cái tốt, cái đẹp để dẹp cái xấu, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực. Thứ 3, ngành Tuyên giáo chúng tôi cùng với các cấp, ngành tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh đối với các luận điệu tuyên truyền phản động chống phá, thù địch, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là phải tăng cường hơn nữa việc bám, nắm tình hình cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội để làm sao kịp thời định hướng tuyên truyền, chống lại luận điệu phản động chống phá của thế lực thù địch với tinh thần tuyên giáo phải luôn đi trước, đi cùng.

PV: Thưa ông, hiện nay đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, vậy ngành Tuyên giáo đã đề ra nhưng nhiệm vụ cụ thể như thế nào để góp phần cho Đại hội Đảng các cấp được thành công tốt đẹp?

Ông Nguyễn Quang Thủy: Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 116 tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ thì ngành Tuyên giáo cũng tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành. Có thể nói, các Đảng bộ tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội thì cũng có phần không nhỏ của Tuyên giáo trong việc tuyên truyền, định hướng, đặc biệt tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các Đảng bộ, đồng thời tuyên truyền công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị văn kiện, hướng dẫn các cơ quan báo chí đăng tải văn kiện của các Đảng bộ cũng như văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh để các cấp, ngành, nhân dân có cơ hội tiếp cận, tham gia, làm sao phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với những sản phẩm là văn kiện Đại hội. Có thể nói sau Đại hội thì Tuyên giáo cũng phải chủ động hướng dẫn để làm sao lan tỏa kết quả Đại hội đến các cấp, ngành, chuyển kết quả đó đi vào cuộc sống, biến văn kiện, Nghị quyết đó thành những hành động cụ thể để làm sao Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp được triển khai ngay trong ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay! 

Thu Trang –Ngọc Chí

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét