Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC các cấp

Đã đăng vào 18 Tháng 2, 2020 lúc 18:55

(kontumtv.vn) – Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đề nghị các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố sớm xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC các cấp.

XAY DUNG QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH CAC CAP

Từ năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo về việc tham mưu ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền của ngành nhưng vẫn còn chậm. Chậm trễ kéo dài đang làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh khẩn trương xây dựng, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến về quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý của ngành và hoàn thành trình Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 2/2020.

Đây được xác định là phần việc quan trọng trong xây dựng danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Nguyễn Thu - Thanh Thái

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét