(kontumtv.vn) – Căn cứ Đăk Ui có địa hình hiểm trở, người Xơ Đăng nơi đây có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm từ bao đời đã lập nên những chiến công hiển hách chống thực dân, đế quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *