Kết quả thực hiện dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chương trình này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *