NĂM 2024
Thông báo chuyển đổi vị trí việc làm năm 2024
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2024
Kế hoạch tự kiểm tra việc chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ năm 2024
Quyết định công khai tài sản công năm 2023 (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4)
Quyết định công khai thu, chi ngân sách năm 2022 (Phụ lục)

NĂM 2023
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2024
Quyết định công khai vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023 (Phụ lục)
Quyết định ban hành Quy chế công khai tài chính
Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
Quyết định chuyển công tác viên chức Phạm Ngọc Chí
Quyết định giao quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác chuyên môn
Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức Võ Thị Thủy
Thông báo phê duyệt quy hoạch lãnh đạo phòng năm 2023 (Phụ lục 1, Phụ lục 2)
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích
Kế hoạch công khai thu nhập cơ quan năm 2023 (Phụ lục)
Kế hoạch số người làm việc năm 2024
Báo cáo thuyết minh số người làm việc 2023 (Phụ lục 1, Phụ lục 2)
Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu năm 2023
Công khai tài sản công năm 2022
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023
Qđ Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

NĂM 2022
Công khai đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022
Công khai tình hình sử dụng trụ sở làm việc năm 2022
Công khai quản lý xe ô tô và tài sản khác năm 2022
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
Thông báo kết quả phân loại viên chức năm 2022
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
Kế hoạch kê khai, công khai thu nhập cá nhân 2022
Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức

Số liệu công khai quyết toán năm 2021
QĐ thành lập đường dây nóng
Quy chế đường dây nóng
Thông Báo – Đường dây nóng

Số liệu công khai quyết toán năm 2020