(kontumtv.vn) – Huyện ủy Ngọc Hồi đã ban hành Nghị quyết về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, giảm nghèo bền vững đến năm 2025.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa, huyện Ngọc Hồi tập trung hỗ trợ và xây dựng điểm các mô hình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình; phấn đấu đến cuối năm 2022, cải tạo được 25% vườn tạp, đến cuối năm 2025 cải tạo được 80% vườn tạp trở lên, phát triển kinh tế vườn của hộ gia đình có đất vườn tại 61 thôn, làng trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến các kiến thức làm vườn đến từng hộ dân; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn hộ gia đình; huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với lồng ghép các các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế vườn. Qua đó, nhằm khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế vườn hộ, nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác và thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho các hộ dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn./

 CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *