(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 huyện Đăk Tô (Kon Tum) vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Các điều tra viên được tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng gồm các nội dung cụ thể như giới thiệu Phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; hướng dẫn và giải thích nội dung ghi phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; giới thiệu trang Web điều hành tác nghiệp, phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra có ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn thực hiện, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *