(kontumtv.vn) – Chiều ngày 15/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19, các cấp ủy Đảng đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện sắp xếp lại theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) được thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, số ĐVSNCL của các bộ, ngành, địa phương năm 2021 giảm hơn 13% so với năm 2015, vượt mục tiêu của Nghị quyết trong giai đoạn 2015-2021; số biên chế thực hiện tinh giảm đảm bảo mục tiêu đề ra và giảm hơn 10% so với năm 2015. Các đơn vị đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp; tự chịu trách nhiệm về tài chính. Đồng thời chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động chuyên môn, góp phần giảm chi từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại như việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL hầu hết là sát nhập, hợp nhất cơ học; định mức biên chế chưa được sửa đổi; việc chuyển các ĐVSNCL sang cơ chế tự chủ còn thấp…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, cấp bách và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Do đó, Ban Kinh tế TW đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu chưa hoàn thành trong giai đoạn 2017 – 2021 và các mục tiêu cho giai đoạn 2025 – 2030. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, đảm bảo kịp thời, chất lượng, tính khả thi cao, có lộ trình cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong thực hiện Nghị quyết./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *