(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

 Đối với các địa phương chưa hoàn thành hồ sơ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, gồm các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông và TP. Kon Tum khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lập, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023; Danh mục các dự án cần chuyển đổi đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để làm cơ sở pháp lý cho việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo quy định của pháp luật. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban ngành và địa phương thực hiện theo đúng quy định và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *