(kontumtv.vn) – Trong giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Kon Tum  đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và kinh tế số tại địa phương.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Kon Tum chú trọng xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghệ số. Hỗ trợ đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường. Đặc biệt, xây dựng chính sách ưu tiên doanh nghiệp mới tham gia phát triển Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh và chuyển đổi số tại Kon Tum. Đề xuất ban hành chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Kon Tum trong triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh,…

Tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có từ 02 đến 05 doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực./.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *