(kontumtv.vn) – Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 9/2018.

Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị gồm có lãnh đạo: các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các Ủy ban thuộc Quốc hội có liên quan, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lớn; Hiệp hội ngành nghề liên quan cũng sẽ tham gia Hội nghị này

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về: Tình hình triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và định hướng sửa đổi trong thời gian tới; tình hình triển khai Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình phê duyệt, triển khai thực hiện các phương án sắp xếp nông lâm trường quốc doanh.

Bộ Tài chính thành lập Ban Tổ chức Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban; xây dựng và trình bày Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại, các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và có văn bản đề nghị một số cơ quan, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuẩn bị tham luận để trình bày tại Hội nghị; tập hợp các báo cáo, tham luận thành bộ tài liệu (kỷ yếu) phục vụ Hội nghị.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng và kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, báo cáo tại Hội nghị.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng đề án truyền thông về Hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo nêu trên, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp và hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ Hội nghị.

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *