(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình, Chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và triển khai thực hiện một số nội dung theo các Đề án, Chương trình, Kế hoạch đã ban hành.

Căn cứ Quyết định phân bổ vốn của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 giao các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung, hoạt động của các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình đảm bảo theo quy định. Kế hoạch vốn giao năm 2022 từ nguồn ngân sách Trung ương hơn 470 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương từ nguồn tín dụng hơn 34 tỷ đồng.

Dự kiến đến 31 tháng 12 năm 2022, giải ngân khoảng 90% kế hoạch vốn giao, nguồn tín dụng đạt 100% kế hoạch. Thực hiện các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất, đến nay, tỉ lệ hộ người dân tộc thiểu số (DTTS) có đất ở chiếm gần 98%; hơn 97% hộ người DTTS có đất sản xuất.

Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là người DTTS tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn./.

                                                                        Thanh Tùng – Đức Thắng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *