(kontumtv.vn)-Từ đầu năm đến nay, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được các cấp ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng số lao động được tạo việc làm thông qua chương trình việc làm là 1.875 lao động, đạt hơn 113% kế hoạch; trong đó, thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm 1.150 lao động, cung ứng lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm gần 580 lao động, xuất khẩu lao động 150 người. Tổ chức đào tạo nghề cho hơn 2.780 lao động nông thôn. Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã góp phần giúp người lao động có việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *