Hộ nghèo vay vốn trồng sâm Ngọc Linh
Hộ nghèo vay vốn trồng sâm Ngọc Linh

(kontumtv.vn) – Đến nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Tu Mơ Rông đạt 220 tỷ đồng, tăng 113 tỷ đồng so với 31/12/2014, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện đạt 1,4 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH huyện đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách; tổng dư nợ đạt 200 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với năm 2014, với hơn 4.960 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, tương đương 83% tổng số hộ của huyện.

Đạt được kết quả này là nhờ huyện Tu Mơ Rông đã đẩy mạnh Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, theo đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn đã đẩy mạnh việc thực hiện gắn với công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. UBND các xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để Ngân hàng CSXH huyện triển khai giao dịch tại xã; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *