(kontumtv.vn) – Hội nghị cán bộ toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 19 và 20-4.

ban bi thu to chuc hoi nghi hoc tap, quan triet nghi quyet dai hoi xii hinh 0
Đại hội XII của Đảng (Ảnh minh họa)

Tại hội nghị này, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn quốc trực tiếp được lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trình bày những nội dung căn bản, cốt lõi đã được Đại hội XII của Đảng thảo luận, quyết nghị và thông qua, như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở hội nghị do Ban Bí thư tổ chức, từng cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn quốc căn cứ tình hình cụ thể chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong học tập, quán triệt, từng địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, các vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội XII; tập trung chủ yếu vào phần đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ và giải pháp, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020 được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII; trong đó cần đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ của đối tượng học tập, nghiên cứu để triển khai thực hiện…/.

Theo Quân đội nhân dân/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *