(kontumtv.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 3 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải quy định cụ thể về: nguyên tắc chung quản lý thoát nước và xử lý nước thải; quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải; quy hoạch thoát nước; quản lý cao độ có liên quan đến thoát nước; quy định về quản lý hoạt động thoát nước địa phương; sự tham gia của cộng đồng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thoát nước; đầu tư phát triển hệ thống thoát nước; quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; đấu nối hệ thống thoát nước; giá dịch vụ thoát nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải.

* Ngày 14/8/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2014/NĐ-CPquy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Nghị định gồm 3 chương, 22 điều quy định việc xác định chi phí giám định, chi phí định giá tài sản, mức chi phí cho người làm chứng, mức chi phí cho người phiên dịch và thủ tục thanh toán chi phí quy định tại Điều 9, Điều 35, Điều 46, Điều 52 và Điều 57 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

* Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 gồm 5 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bao gồm 16 đơn vị trực thuộc, trong đó có 8 đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 8 đơn vị sự nghiệp.

* Ngày 15/8/2014, Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg gồm 3 chương, 19 điều quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, gồm: cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá; cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn; cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng; cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán; cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù; …

* Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyên tin thiên tai.

Quyết định quy định cụ thể về các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão; dự báo, cảnh báo lũ; báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; dự báo, cảnh báo các loại thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn khác; truyền tin về thiên tai và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

* Ngày 15/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị  thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định gồm 7 điều, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

* Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung được ban hành để nhằm quy định việc hỗ trợ các hộ nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định, phòng tránh thiệt hại do bão, lũ, lụt gây ra, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ.

Quyết định gồm 11 điều quy định về các vấn đề chủ yếu: mục tiêu và nguyên tắc thực hiện chính sách; đối tượng và phạm vi áp dụng; mức hỗ trợ, mức vay để xây dựng nhà ở; phương thức cho vay; nguồn vốn thực hiện; cách thức thực hiện; thời gian và tiến độ thực hiện; trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan và của UBND các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *