(kontumtv.vn) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Tuyên giáo  Tỉnh ủy Kon Tum
Hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo. Đặc biệt đã tham gia tích cực và có hiệu quả nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm chính trị của địa phương; thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, công tác báo chí xuất bản, văn hóa nghệ thuật đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong năm 2015  còn những hạn chế như việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền một số chủ đề chưa thường xuyên, thiếu tính thời sự. Công tác nắm bắt tâm trạng, tư tưởng, điều tra dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử xã, phường, thị trấn vẫn còn bất cập.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn  đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn trên địa bàn; tiếp thu những ý kiến đề xuất về các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2016. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn trong nước, khu vực và của địa phương, chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Quang Mẫn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *