(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn về việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo Nghị định số 56/2012 của Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56 của Chính phủ, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhất là các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nghiên cứu tham mưu đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2012 của Chính phủ phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới; đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai đến các cấp Hội phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu tham gia quản lý nhà nước trong giai đoạn mới./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *