(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày rưỡi làm việc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sáng ngày 22/7. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự ở điểm cầu tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Tại Hội nghị, đại biểu được học tập, quán triệt 04 Nghị quyết gồm, Nghị quyết số 18, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu chị đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tổ chức dịp này có ý nghĩa quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; qua đó đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân một cách thường xuyên, toàn diện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Qua đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, các cơ quan, bộ, ngành Trung ương chủ trì phối hợp để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các Nghị quyết trong thực tiễn đảm bảo tính toàn diện, hiệu lực, hiệu quả; tích cực xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trong thực tiễn đời sống.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định chính là cách thức tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đồng thời chủ động cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện chi tiết, rõ ràng./.

Thu Trang – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *