(kontumtv.vn) – Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong hai ngày (16-17/7), Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải đảm bảo tính kịp thời, đúng tiến độ, không để chậm trễ, không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chức năng xây dựng thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách,… của Chính phủ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước muốn đi vào cuộc sống phải được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng luật pháp, bằng cơ chế, chính sách; luật pháp có tốt, đúng, phù hợp thì công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước sẽ hiệu lực, hiệu quả và ngược lại.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những năm qua Chính phủ đã hết sức nỗ lực song công tác xây dựng pháp luật vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị kỹ các nội dung đóng góp ý kiến, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình.

Thủ tướng cũng nêu rõ yêu cầu phải đảm bảo tính kịp thời, đúng tiến độ, không để chậm trễ, không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời hết sức lưu ý đảm bảo chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật, đó là tính hợp pháp, hợp hiến, tính khả thi của các các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo và tập trung thảo luận 5 dự án luật, gồm: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mục tiêu của Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ; xây dựng Chính phủ mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hệ thống hành chính Nhà nước thống nhất, thông suốt, phát huy mạnh mẽ dân chủ và pháp quyền, phục vụ nhân dân, kiến tạo, phát triển đất nước.

Dự thảo luật được kết cấu gồm 8 chương, 45 điều; quy định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ; nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; Bộ, cơ quan ngang bộ; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng;…

Các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề lớn liên quan đến dự án luật như: Vị trí, chức năng của Chính phủ; vị trí và chức năng của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đề nghị trong xây dựng dự án luật cần bám sát vào tinh thần và các quy định cụ thể của Hiến pháp 2013; thể hiện rõ hơn quy định về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chung; sự phân cấp, phân quyền trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; tăng quyền cho các thành viên Chính phủ trong phân bổ ngân sách, trong công tác cán bộ;…

Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương (8 chương, 158 điều) với mục là tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp năm 2013; bảo đảm chính quyền địa phương các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy hành chính Nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Ý kiến phát biểu của nhiều thành viên Chính phủ cho rằng, xây dựng dự án luật phải bám sát, thể chế hóa các quan điểm của Đảng về đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương; bảo đảm được sự thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy Nhà  nước từ Trung ương đến cơ sở, phát huy quyền dân chủ.

Các thành viên Chính phủ cũng tập trung làm rõ những vấn đề lớn của dự án luật như: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức và tên gọi cơ quan hành chính quận, phường; mô hình khu kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế); phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm thành viên UBND các cấp;…

Cho ý kiến về những định hướng lớn trong xây dựng Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp ý kiến của các thành viên Chính phủ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 2 dự án luật này trên tinh thần bám sát Hiến pháp, thực tiễn, kế thừa các luật hiện hành.

Thảo luận Dự án Luật Dân số (9 chương, 59 điều), các thành viên Chính phủ đã khẳng định sự cần thiết xây dựng dự án Luật này; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào những nội dung lớn của dự án luật liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật; tên của Luật; chính sách của Nhà nước về dân số;…

Liên quan đến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, các thành viên Chính phủ cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán, đặc biệt là nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán; tạo điều kiện phát triển ngành kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như tạo điều kiện tăng cường quản lý, giám sát của Nhà nước, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân trong lĩnh vực kế toán.

Các thành viên Chính phủ cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với dự án luật liên quan đến nguyên tắc kế toán, loại hình doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán, điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán, tổ chức nghề nghiệp kế toán, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán,…

Với 17 chương, 162 điều, Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã nêu cụ thể, quy định rõ về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; việc tăng cường dân chủ, phát huy trách nhiệm công dân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến về những nội dung còn có quan điểm khác nhau liên quan đến dự án luật như phạm vi điều chỉnh và bố cục của Luật; việc xây dựng, phê duyệt chính sách; đơn giải hóa hệ thống pháp luật.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong phiên họp này, các thành viên Chính phủ cũng nghe báo cáo và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo Nghị quyết (gồm 6 điều) khẳng định Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc để góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế);

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành chủ trì soạn thảo các dự án luật nêu trên tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện./.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *