(kontumtv.vn) – Theo kết quả điều tra mới nhất, so với năm 2011, số lượng hộ ở nông thôn và hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều tăng lên; cơ cấu hộ tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng hộ sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

Phát triển thủy sản trên lòng hồ thủy điện
Phát triển thủy sản trên lòng hồ thủy điện

Cụ thể là tổng số hộ ở khu vực nông thôn và hộ có tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở thành thị đến thời điểm 01/7/2016 là  trên 92.600 hộ, tăng gần 20%  so với năm 2011. Trong đó, hộ nông nghiệp  là  gần 77.400 hộ, tăng gần 12%; hộ lâm nghiệp trên 320 hộ, tăng gần 24%; hộ thủy sản trên 70 hộ, tăng 60%; hộ công nghiệp trên 1.400 hộ, tăng trên 78%; hộ xây dựng gần 1.300 hộ, tăng gần 72%; hộ thương nghiệp trên 3.700 hộ, tăng gần 43%; vận tải gần 670 hộ, tăng hơn 116% và hộ dịch vụ khác là trên 5.200 hộ, tăng gần 190%.

Từ năm 2011 đến nay, tốc độ tăng của hộ nông nghiệp chậm hơn so với các loại hộ khác. Xét ở khía cạnh cơ cấu các ngành nghề, qua 5 năm hộ nông, lâm và thuỷ sản chiếm 84%; hộ công nghiệp chiếm trên  1,5%; hộ xây dựng chiếm 1,4%; hộ dịch vụ khác chiếm gần  6%.

Như vậy, cơ cấu hộ nhóm hộ nông, lâm, thủy sản của tỉnh đã có sự chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tăng tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

                                                                           Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *