(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Ban Chỉ đạo.

Theo kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cả nước có hơn 6 triệu đơn vị điều tra, tăng 7,5% so với năm 2016; số lao động trong các đơn vị điều tra là 27,5 triệu người, tăng 1,1 triệu người, tương đương tăng 4,3%. Doanh nghiệp, hợp tác xã tăng trưởng tích cực và đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra; các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại; các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giảm mạnh trong 5 năm qua. Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2020 biến động không đều so với năm 2016, giảm mạnh ở khối doanh nghiệp và trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Mức độ tập trung các đơn vị điều tra có sự chênh lệch giữa các vùng kinh tế, trong đó Đồng bằng sông Hồng tiếp tục là vùng thu hút nhiều đơn vị điều tra nhất cả nước. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các đơn vị điều tra có nhiều cải thiện; khu vực Dịch vụ dẫn đầu về số lượng các đơn vị có hoạt động đổi mới sáng tạo. Kết quả điều tra cơ sở hành chính có hơn 32 nghìn đơn vị hành chính, giảm trên 49% so với năm 2016. Lao động bình quân của một đơn vị điều tra giảm nhẹ. Tổng số lao động trong các đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội gần 1,4 triệu lao động, tăng 15% so với năm 2016.

Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính trên cả nước nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực./.

Đăng Huy – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *