(kontumtv.vn) – Tổng bí thư nhấn mạnh Ban chấp hành TƯ phải thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị… Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị TƯ 11 sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập nội dung TƯ cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định phương hướng công tác nhân sự TƯ để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, UB Kiểm tra TƯ khóa 12 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các hội nghị tiếp theo.

hội nghị TƯ 11, nhân sự, Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, ban chấp hành TƯ, lợi ích nhóm, cục bộ
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP

Đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng, bên cạnh việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (gọi tắt là thông qua các văn kiện). Theo Tổng bí thư, hai nội dung này có quan hệ rất chặt chẽ với nhau.

Vận mệnh của Đảng

Tổng bí thư gợi ý việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo Tổng bí thư, đất nước đã trải qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Dự báo những năm sắp tới, đối với nước sẽ là thời kỳ mà cả “thời cơ và thách thức” đều rất lớn.

Do đó, cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Để thực hiện thành công sự nghiệp to lớn và phức tạp đó, chúng ta phải xây dựng được một Ban chấp hành TƯ – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng – thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước” – Tổng bí thư nhấn mạnh.

hội nghị TƯ 11, nhân sự, Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, ban chấp hành TƯ, lợi ích nhóm, cục bộ
Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chống cục bộ, bè phái

Tổng bí thư cho hay, vừa qua, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự từ Đại hội 6 đến Đại hội 11 của Đảng, đồng thời căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ nhiệm kỳ khóa 12.

Theo đó, tiểu ban đã tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc TƯ.

“Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều cơ bản thống nhất với dự thảo; cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm công tác nhân sự của các khóa trước”- Tổng bí thư nói.

Trong báo cáo của Bộ Chính trị trình TƯ đã nêu khá đầy đủ về yêu cầu xây dựng Ban chấp hành TƯ khóa 12; tiêu chuẩn ủy viên TƯ; tiêu chuẩn ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; số lượng, cơ cấu, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số chủ trương cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ. Tổng bí thư đề nghị mỗi ủy viên TƯ cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên.

“Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào? Phải chăng, về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu?

Trong công tác chuẩn bị nhân sự, cần đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, ‘lợi ích nhóm’…”- Tổng bí thư phát biểu.

Chung Hoàng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *