(kontumtv.vn) – Thường trực UBBMTQVN 5 huyện, Thành phố trong cụm thi đua số 2 tỉnh Kon Tum đã tổ chức tổng kết công tác giao ước thi đua năm 2016.

THI DUA

Cụm thi đua số 2 gồm các huyện Kon Plông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum. Trong năm 2016, Ban Thường trực UBMTTQVN 5 huyện, thành phố đã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; triển khai cho các khu dân cư đăng ký thi đua thực hiện 5 nội dung và 42 tiêu chí  của cuộc vận động.

Qua đó, số hộ đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng; số hộ dân tham gia phong trào xây dựng nông nông mới và các công trình phúc lợi xã hội ngày càng nhiều; các phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy …

                                                                    CTV Mỹ Hòa – Phan Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *