(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà đã làm với các đơn vị liên quan đến thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Trong năm 2021 tổng số lượng rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn huyện Đăk Hà là hơn 4.580 tấn với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó chi từ ngân sách nhà nước là hơn 1,6 tỷ đồng và gần 1,7 tỷ thu từ nguồn  đóng góp của Nhân dân. Tuy nhiên số tiền thu từ Nhân dân đóng góp đến nay chỉ đạt hơn 1,2 tỷ đồng, đạt hơn 74%. Trong quá trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt còn một số tồn tại như nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế trong việc phân loại rác thải từ đầu nguồn. Công tác phối hợp giữa đơn vị Công ty TNHH DH Thương mại và Công nghệ môi trường DH với các xã, thị trấn trong việc thu giá dịch vụ môi trường đạt hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện, UBND huyện Đăk Hà đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định và tuân thủ thời gian lịch trình thu gom rác thải, chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Công ty TNHH DH Thương mại và Công nghệ môi trường DH phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng, các xã, thị trấn trong việc thu tiền giá dịch vụ môi trường đồng thời rà soát, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt để làm cơ sở thu giá dịch vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

                                            Minh Thái

                                             Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *