(kontumtv.vn) – Huyện ủy Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và quán triệt các văn bản của trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các cơ quan, đơn vị và đảng viên trên địa bàn.

DAK HA QUAN TRIET CAC VAN BAN CUA TRUNG UONG VA TINH UY

Hội nghị đã quán triệt Kết luận số 51, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 50, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kế hoạch số 111, ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch số 139, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới theo Kết luận số 44, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị, Sở NN&PTNT tỉnh đã thông tin chuyên đề Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp – thực trạng, giải pháp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong thời gian qua.

Sau Hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị, địa phương dựa trên nhiệm vụ thực tiễn để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *