(kontumtv.vn) – Ngày 25/9/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Kon Tum đã được thành lập tại Nhà ngục Kon Tum, nơi thực dân Pháp dựng lên hòng tiêu diệt những người con yêu nước. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên hay còn gọi là “Chi bộ Binh” tại Kon Tum đã có ảnh hưởng to lớn đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung lúc bấy giờ và mãi về sau này.

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn gắn bó sắt son với cách mạng, tin và đi theo Đảng, Bác Hồ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Kon Tum gắn với nhiều địa danh, nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong những địa danh đó có di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.

Di tích Nhà ngục Kon Tum là nơi đày ải, giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất ở khu vực Tây Nguyên và đây cũng là nơi giam giữ những người tù chính trị với chính sách khổ sai, đàn áp và thủ tiêu tù chính trị. Cùng với hệ thống nhà tù do thực dân Pháp thiết lập ở Việt Nam với mục đích cai trị, Nhà Ngục Kon Tum để lại một di sản to lớn trong lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc. Đó là tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên trung của người chiến sĩ cộng sản. Minh chứng rõ nét là ngày 25/9/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Kon Tum đã được thành lập tại Nhà ngục Kon Tum. PGS. TS. NGUT Phạm Xanh, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH nói: “Không có tù chính trị, không có Ngục Kon Tum. Vì vậy, với hy vọng của bọn Thực dân đó thì nó dùng Nhà ngục Kon Tum với hy vọng khổ sai, với khí hậu khắc nghiệt của vùng này giết dần, giết mòn thể xác và ý chí chiến đấu, bản lĩnh chính trị của những người cộng sản Việt Nam, nhưng vượt lên tất cả những thứ đó người cộng sản Việt Nam tồn tại, khẳng định tính chiến đấu và ước vọng độc lập, tự do“.

Ngục Kon Tum
Di tích lịch sử Ngục Kon Tum

“Một cái nhà tù mà có thể nói là sớm nhất trong lịch sử các nhà tù ở Việt Nam của Thực Pháp, ở Chi bộ Cộng sản mà đặc biệt  Chi bộ Cộng sản đây gắn với đội ngũ các binh lính của chế độ Thực dân để giác ngộ họ thành những hạt nhân, cuối cùng Thực dân Pháp phải gần như giải thể nhà tù cấp xứ đi để xóa đi các dấu vết. Thì tất cả các yếu tố mà tôi vừa nói gắn kết trên lãnh thổ Tây Nguyên, gắn với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, gắn với các cuộc đấu tranh của Chi bộ Cộng sản ở đây, nó rất xứng đáng là một điểm nhấn không chỉ ở địa phương mình, không chỉ ở tỉnh Kon Tum, mà trên thực tế Nhà nước đã công nhận là di tích cấp Quốc gia rồi“. Nhà Sử học Dương Trung Quốc nói.

87 năm qua, phát huy truyền thống trung kiên của người chiến sỹ cách mạng, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên. Qua đó, Đảng bộ tỉnh đã luôn đoàn kết, quyết tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

Rõ nét nhất là sau khi thành lập lại tỉnh đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh luôn đề ra những quyết sách quan trọng để nâng cao đời sống của người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển đi lên, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum. Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển của Kon Tum trong những năm gần đây; đồng thuận với những mục tiêu, giải pháp tỉnh xác định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, Tổng Bí thư đã có những định hướng cụ thể cho Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: “Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phương thức công tác làm sao phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đưa Kon Tum của chúng ta phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần nghị Quyết Đại hội XV của các đồng chí. Cố gắng trong phát triển toàn diện thì chọn trọng tâm, trọng điểm, chọn một số thế mạnh để tập trung chỉ đạo làm cho ra sản phẩm cụ thể; cũng phải xác định, vẫn phải xác định nông nghiệp là trọng tâm, nhưng nông nghiệp phải trình độ cao, chất lượng cao theo hướng sản xuất lớn, liên kết 4 nhà gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển, Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ  và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tin tưởng với những giải pháp đã và đang được chú trọng thực hiện, sẽ tạo nền tảng vững chắc để  tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi mục tiêu đã xác định.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *