(kontumtv.vn) – Hành trình đổi mới với sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân đã và đang kết hợp tất cả ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa…

Đất nước ta đón mùa xuân mới với trọn vẹn niềm vui. Đại hội XII của Đảng mở ra thời kỳ mới “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trong thời điểm đầy ý nghĩa này, chúng ta nhìn lại hành trình 30 năm đổi mới đất nước, một công cuộc mang tầm vóc cách mạng, gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước và gắn bó với mỗi người chúng ta.

dat nuoc 30 mua xuan doi moi hinh 0
30 mùa xuân đổi mới

Sau 30 năm, chúng ta càng nhận rõ, càng khẳng định bản chất và nhiệm vụ to lớn, cao đẹp của công cuộc đổi mới. Đại hội VI (1986) của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Trong quá trình cách mạng, chúng ta luôn thực hiện sự đổi mới. Công cuộc đổi mới lần này mang tính tổng thể, sâu sắc và được chuẩn bị hết sức bài bản theo cách thức và bước đi phù hợp với đặc điểm tình hình của đất nước. Đổi mới vừa là sự thay thế cái cũ, vừa là sự lựa chọn cái cũ, cái hiện còn tác dụng để cải biến nó trở nên thích dụng hơn. Đổi mới là sự phủ định biện chứng, không phủ định sạch trơn và không quay lại cái cũ.

Đổi mới để phát triển, đồng nghĩa với phát triển, nhưng là sự phát triển trong thế ổn định, theo đúng định hướng và con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Đổi mới là thực hiện bước chuyển cách mạng từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới để phát triển kinh tế, nhưng sự phát triển đó phải đi liền việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, khắc phục tình trạng phân hóa giàu nghèo. Đổi mới gắn kết với mở cửa, hội nhập, với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn bộ công cuộc mở cửa, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là thực hiện phát triển nhanh và bền vững, là để xây dựng và tăng cường lực lượng sản xuất, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất phù hợp, là để nâng tầm đất nước lên trình độ mới, tầm cao mới.

Mỗi người dân bình thường nhất cũng có thể nhận rõ, chính đổi mới đã đưa nước ta từ chỗ thiếu thốn, có khi phải nhập 1 – 2 triệu tấn lương thực mỗi năm, nay trở thành nước xuất khẩu gạo ở tốp đầu thế giới. Chưa bao giờ nhịp độ phát triển và đổi thay từ nông thôn tới thành thị, từ miền núi đến đồng bằng lại nhanh chóng, mạnh mẽ như hiện nay. Cũng chưa bao giờ phong cách sống và làm việc của mọi gia đình và mọi người dân lại có những nét mới mẻ, tươi tắn như hôm nay. Đổi mới giúp chúng ta vừa kế thừa, phát huy thành quả tốt đẹp đã đạt được trước đây, vừa có cách nghĩ khác trước, nhìn nhận khác trước và cách làm khác trước, phù hợp với tình hình mới đang phát triển. Đổi mới đã mang tới sức vóc mới, tiếp sức cho đôi chân chúng ta đi những bước dài mạnh mẽ trên con đường hướng tới phồn vinh, hạnh phúc.

Nhìn nhận một cách tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước tiến mới; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công cuộc đổi mới còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần tập trung giải quyết, khắc phục. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể khẳng định, 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Những thành tựu to lớn do 30 năm đổi mới đem lại tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta tiếp tục phát triển trong những năm tới; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Công cuộc đổi mới 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn thật đáng tự hào. Việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đang được tiếp thêm sức mạnh với những nguồn lực phong phú, to lớn, không bao giờ cạn. Hành trình đổi mới với sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân đã và đang kết hợp tất cả ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó là động lực to lớn nhất, là yếu tố cơ bản nhất tạo nên khả năng thành công của mục tiêu cao cả, trọng đại mà toàn Đảng, toàn dân ta đang kiên quyết, kiên trì phấn đấu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội!./.

 

GS.TS Vũ Văn Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *