(kontumtv.vn) – Cải cách công vụ là nội dung có vai trò quan trọng đối với hiệu quả của công tác cải cách hành chính và sự phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, tỉnh Kon Tum đã triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh chú trọng sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, còn đặc biệt quan tâm nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt các công việc quản lý nhà nước. Trong đó, việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo đúng quy định, phân cấp quản lý hiện hành.

Riêng quý I năm 2022, tỉnh thực hiện quy trình và bổ nhiệm 18 trường hợp; bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với 87 trường hợp và mở 23 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; tổng hợp hơn 400 phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022. Để nâng cao hiệu quả cải cách chế độ công vụ, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ không phải là điều dễ dàng. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng dốc sức, quyết tâm thực hiện trong thời gian đến./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *