(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn triển khai thực hiện Nghị quyết 04 ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai tốt và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan nhà nước cấp trên trong việc tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình đã phân cấp cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới; giải quyết kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch công việc của người dân. Đồng thời rà soát lại tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm công chức, viên chức, xác định số lượng biên chế phù hợp; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc xây dựng “Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh”./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *