(kontumtv.vn) – Trên cơ sở kết quả khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh ban hành công văn về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư ưu tiên thực hiện việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2018, 2019 theo thời hạn giải ngân đến 31/12/2020. Nếu không giải ngân hết số vốn kéo dài, các dự án sẽ bị cắt vốn và không được tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện. Đồng thời các địa phương, đơn vị đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, kiểm soát chi, thanh toán cho nhà thầu; phối hợp với Kho bạc Nhà nước giải quyết hồ sơ thanh toán, giải ngân đối với các khối lượng đã hoàn thành, nghiệm thu và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản, chủ đầu tư trong việc giải ngân đến hết tháng 12/2020.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng quy định về việc tạm ứng vốn ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt điểm việc thu hồi vốn tạm ứng kéo dài qua các năm và hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đúng quy định.

Hơ Jan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *