(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Nghị định số 145, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân việc thực hiện các quy định về lao động là người giúp việc gia đình; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, cần chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thực hiện rà soát, đề xuất bổ sung quỹ đất vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương để xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở những nơi có nhiều lao động, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người lao động. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 145 của Chính phủ đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *