(kontumtv.vn) – Bộ Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác.

Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngành Nội vụ cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn, minh bạch để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Đồng thời rà soát sửa đổi ngay các thủ tục, quy trình bất hợp lý, sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà; không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng lại bổ nhiệm người không xứng đáng, thực tế đó là những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm đạo đức, có sai phạm hoặc vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm.

Ngành Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác. Cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó nghiên cứu, kịp thời tham mưu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, phụ cấp; xây dựng và hoàn thiện Đề án tiền lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy. Theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức, biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW. Rà soát, sắp xếp lại từng cơ sở đào tạo, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Khẩn trương nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện Hành chính Quốc gia theo hướng thu gọn hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm xây dựng Học viện thành trung tâm đào tạo cán bộ, công chức hàng đầu của quốc gia, ngang tầm khu vực.

Minh Hiển/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *