(kontumtv.vn) – “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đồng chủ trì Hội thảo.

tuyen ngon cua dang cong san ra doi la buoc ngoat quyet dinh hinh 1
Hội thảo khoa học quốc tế: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay”

Dự Hội thảo có: Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Hạ nghị sỹ, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Đuma quốc gia Nga, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga; Giáo sư, Tiến sỹ Thongsalit Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan Trung ương; đông đảo học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Cách đây 170 năm, vào tháng 2/1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo, được xuất bản lần đầu tại Anh. Đây là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng, đối với sự phát triển của thế giới, sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác. Đó là kết quả sự kết hợp giữa thành quả nghiên cứu khoa học với việc tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong giai cấp công nhân châu Âu giữa thế kỷ XIX của hai nhà tư tưởng vĩ đại C.Mác và Ph.Ăngghen.

Dưới ánh sáng của Tuyên ngôn, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 80 của thế kỷ XX, các cuộc cách mạng vô sản dù phải trải qua nhiều cam go, nhưng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Đó là Công xã Paris 1871, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, đã dẫn tới sự ra đời chính quyền của giai cấp công nhân và để lại những bài học kinh nghiệm vô giá cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, cuộc cách mạng đã mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh và hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời…

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định: 88 năm qua, được soi sáng bởi tư tưởng của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, huy động được mọi nguồn lực của đất nước, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua, đã khẳng định con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam lựa chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn; đồng thời cũng khẳng định và thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, trung thành, không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và xu thế thời đại.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 170 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là dịp thêm một lần nữa nhìn nhận sâu sắc giá trị đích thực và sức sống bền vững của những tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện và phát triển những tư tưởng cơ bản đó cho phù hợp với thời đại ngày nay, phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới; thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp để nhận diện, đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng muốn phủ định giá trị, sức sống bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn, góp phần đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đối với cách mạng Việt Nam, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” có vị trí đặc biệt quan trọng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp nhận tinh thần của Tuyên ngôn qua đọc và tiếp thu nội dung cơ bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê nin vào năm 1920 tại Paris (Pháp). Đây là một trong những tác phẩm thể hiện đúng đắn, sinh động tinh thần của Tuyên ngôn trong bối cảnh lịch sử mới của các cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua là minh chứng sống động thể hiện sự vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo tinh thần của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong điều kiện mới. Sự thật lịch sử đó xác nhận tính khoa học, cách mạng và sáng tạo của các nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn.

Với tham luận “Tác động của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đối với cách mạng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Thongsalit Mangnomek cho biết: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lấy nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lúc nào cũng kiên định và kết hợp chặt chẽ nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác với thực tiễn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng với đó, vận dụng lập trường, quan điểm, phương hướng của chủ nghĩa Mác nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng ở Lào. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Thongsalit Mangnomek cho rằng, dù xã hội hiện đang có sự biến đổi về nhiều mặt, khoa học phát triển rộng rãi, nhưng chủ nghĩa Mác cũng như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng khoa học, có vai trò quan trọng thống trị hệ tư tưởng của xã hội.

Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định, đã 170 năm trôi qua kể từ ngày công bố “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, song đây vẫn là một bước ngoặt lịch sử của chủ nghĩa Mác và toàn bộ phong trào cộng sản thế giới. Kết luận chính của tác phẩm này là ý tưởng về cái chết không thể tránh khỏi của xã hội tư bản và thay thế của nó bằng chủ nghĩa xã hội. “Đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn là ngôi sao sáng dẫn đường cho các lực lượng tiến bộ của Nga và toàn bộ hành tinh trái đất của chúng ta”, Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov nêu rõ.

Tháng Hai năm 1848, cách đây vừa đúng 170 năm, tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo đã được công bố trước toàn thế giới. Được sự ủy thác của “Liên đoàn những người cộng sản”, tổ chức quốc tế đầu tiên của giai cấp công nhân và các đảng cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã thay mặt giai cấp công nhân, những người cộng sản và cả nhân loại tiến bộ trình bày toàn bộ những quy luật phát triển cơ bản của xã hội hiện đại; sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân; tính tất yếu bị phủ định của chủ nghĩa tư bản và tính tất thắng của chủ nghĩa cộng sản.

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” giữ địa vị đặc biệt quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người vĩnh viễn thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột giai cấp, bảo đảm cho loài người được thực sự sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc.

Nhân dịp này Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao Huy chương kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại tặng các ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Thắng./.

Theo TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *