(kontumtv.vn) – Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016.

 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2016, danh mục dự án giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng mức vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ; chi bổ sung dự trữ nhà nước.

Cùng với đó, giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổng số vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo ngành, lĩnh vực, chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể; giao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng số vốn ngân sách trung ương theo từng chương trình mục tiêu và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án cụ thể; số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương của từng dự án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, dự án giáo dục đại học từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và các dự án thuộc các chương trình khác sử dụng vốn nước ngoài, nhưng được quản lý theo cơ chế tài chính trong nước.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát thông tin, số liệu chưa chính xác, điều chuyển số vốn bố trí chưa đúng quy định để ưu tiên hoàn trả các khoản vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bổ sung vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2016; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với danh mục dự án khởi công mới chưa đủ điều kiện giao kế hoạch…

Đối với những dự án đến hết ngày 31/3/2016 chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, bố trí vốn không đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chuyển số vốn bố trí chưa đúng quy định để ưu tiên thu hồi các khoản ứng trước vốn ngân sách trung ương và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong tháng 4/2016.

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2016 được giao và Quyết định giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách, cấp vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án được giao và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/1/2016; giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (ODA) của các chương trình, dự án theo kế hoạch được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu nhu cầu giải ngân theo tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ cao hơn kế hoạch năm 2016 được giao, đề xuất gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *