(kontumtv.vn) – Ngày, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã tập trung thảo luận, quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2018, các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

HOI NGHI LAN THU 9 BCH....

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, năm 2017 tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm và đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt  trên 12.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người  đạt trên 34 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước gần 2.140 tỷ đồng, đạt hơn 115% dự toán. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn phức tạp; thu hồi nợ đọng thuế còn chậm. . . Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân tích nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành, địa phương chưa thật quyết liệt, có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt… Trên cơ sở xác định nguyên nhân của những hạn chế năm 2017 và dự báo tình hình kinh tế trong nước cũng như của tỉnh năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2017 và năm 2018.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” đều là những vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là trách nhiệm của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ. Vì vậy, ngay sau khi các chương trình của Tỉnh ủy được ban hành, các cấp, ngành, địa phương phải khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình thực hiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo đưa các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *