(kontumtv.vn) – Năm 2016 đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực của Chính phủ nhiệm kỳ mới chỉ đạo, điều hành theo phương châm kiến tạo, hành động quyết liệt; Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp; trong sạch, liêm chính…

Trong bối cảnh thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức mà đất nước ta phải đối mặt trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, trong sạch, liêm chính… đất nước ta đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt kinh tế-xã hội.

Những vấn đề bức xúc về kinh tế-xã hội, những khó khăn của doanh nghiệp đã từng bước được tháo gỡ; những vấn đề mới, phức tạp phát sinh được xử lý kịp thời. Các bộ, ngành Trung ương đã tập trung xây dựng thể chế, quản lý điều hành bằng luật pháp, cơ chế chính sách, công cụ kinh tế; hạn chế tối đa sự can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính vào các hoạt động kinh tế. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/13 chỉ tiêu của kế hoạch đề ra cho năm 2016. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,3-6,5%; chính trị, xã hội ổn định; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện…

Nhờ nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản, tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, năm 2016 là năm ghi nhận những kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được đăng ký; số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân…

Đặc biệt, trong năm 2016, Tổ công tác của Thủ tướng được thành lập, đã kiểm tra thường xuyên, đôn đốc kịp thời các bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua hoạt động của Tổ công tác, số nhiệm vụ tồn đọng, chưa hoàn thành đã giảm rất nhiều so với các năm trước đây.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã thực sự tạo ra không khí mới, động lực mới, niềm tin và kỳ vọng mới; có ý nghĩa chiến lược, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Như thông lệ thường niên, vào cuối tháng 12, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương cũng như phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng cuối cùng trong năm. Năm nay, Hội nghị và phiên họp này sẽ diễn trong 2 ngày (28-29/12) nhằm đánh giá, phân tích tổng thể những kết quả kinh tế-xã hội đạt được, nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo, đề xuất, kiến nghị; chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Năm 2016 này, các hội nghị cũng như các phiên họp Chính phủ thường kỳ đều xác định chủ đề tập trung chỉ đạo điều hành và hội nghị này, như ý kiến gợi ý của Thủ tướng, lấy chủ đề chỉ đạo điều hành kinh tế-xã hội của năm 2017 là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Hội nghị dự kiến sẽ nghe báo cáo, tập trung thảo luận về 7 nội dung, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao…

Dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến ở các địa phương năm nay có sự tham dự của Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND và lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Chuẩn bị cho hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu trong thảo luận tại hội nghị đối với các bộ, ngành, địa phương là phải ngắn gọn, súc tích, trực diện, có các số liệu minh chứng rõ ràng; không nêu vấn đề một cách chung chung. Tập trung sâu vào phân tích, đánh giá sát bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực. Quan tâm lựa chọn, đề xuất những ngành, lĩnh vực ưu tiên đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải trên tinh thần đổi mới, thể hiện được vai trò kiến tạo của Chính phủ, sự quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước liêm chính, hành động quyết liệt; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu trước các vấn đề, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, lãnh đạo các bộ, ngành tiến hành giải trình, giải đáp, làm rõ “ngọn nguồn vấn đề”, nêu rõ quan điểm, ý kiến, phương hướng xử lý… ngay tại hội nghị.

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua và trên tinh thần chủ đề chung của hội nghị là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng rằng, những quyết sách, những vấn đề được quyết định tại hội nghị, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và toàn diện sẽ được triển khai, cụ thế hóa, đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017; hình ảnh Chính phủ liêm chính, minh bạch, kiến tạo, hành động quyết liệt… sẽ ngày càng hiện hữu rõ nét hơn, tiếp tục đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập thành công, tiến cùng thời đại./.

Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *