Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến  nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 6.000 điểm cầu trực tuyến trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang; thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khoá về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng trên cơ sở thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung trọng tâm của Chuyên đề toàn khóa  là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Về bố cục, ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 2 phần chính, phần thứ nhất giới thiệu về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai có nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đại biểu dự hội nghị, lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần của hội nghị; yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức tốt việc quán triệt chuyên đề toàn khoá gắn với tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá kịp thời. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khoá là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng đất nước  đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”  như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *