(kontumtv.vn) – Chiều 5/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa XII và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

HOI NGHI THONG BAO NHANH KET QUA HOI NGHI TRUNG UONG KHOA XII VA QUAN TRIET CAC NGHI QUYET, CHI THI CUA DANG

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn; các Tỉnh ủy viên khóa XV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; đại diện Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt 6 Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gồm Chỉ thị số 25 ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 33, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 27, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 32, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần bám sát nội dung chính của từng Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Trung ương; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị tại cơ sở; các đơn vị cần căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; việc quán triệt phải đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch số 92, ngày 30/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua nghiên cứu, quán triệt phải tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *