(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị thông báo thời sự 6 tháng đầu năm 2017 cho cán bộ chủ chốt, đảng viên từ 30 tuổi đảng trở lên và cán bộ hưu trí tại xã Tân lập và Đăk Ruồng.

kon ray

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện cập nhật những thông tin mới, quan trọng về tình hình kinh tế – xã hội của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và tổng quan về kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017; những đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới cũng như những phương hướng, giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2017; các chủ trương, kế hoạch, mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền huyện Kon Rẫy. Hiện nay, sự phát triển của mạng internet cùng với mạng xã hội là một xu thế tất yếu do các nhu cầu của con người về giải trí, thông tin và thiết lập quan hệ… ngày càng cao. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mang lại, mạng internet và mạng xã hội vẫn còn nhiều mặt hạn chế, tiêu cực, gây tác động xấu đến xã hội. Một số thông tin, hình ảnh, video clip trên mạng không được kiểm chứng, sai sự thật đã bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng bóp méo, xuyên tạc để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Huyện ủy Kon Rẫy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng internet, mạng xã hội hiện nay; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *