(kontumtv.vn) – Sáng ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt 2 chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Cụ thể là Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37 về 19 điều đảng viên không được làm. Trong đó tập trung nhấn mạnh vào những nội dung cốt lõi và một số điểm mới.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn khẳng định vai trò lãnh, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời đề nghị các đơn vị nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về những nội dung được quán triệt tại hội nghị để vận dụng sâu sát trong thực tiễn. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, thời gian tới, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và quy định của hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; nắm vững tư tưởng, nhiệm vụ cần phải làm để gương mẫu tự giác thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác. Sau hội nghị này, các đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, quy định với tinh thần chủ động tấn công, khẩn trương và có kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với từng đơn vị, địa phương sát với nhiệm vụ được giao, tránh hời hợt hình thức.

Đối với các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ để góp phần tuyên truyền, định hướng và giáo dục tư tưởng trong toàn dân cũng như thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, văn nghệ sĩ và tầng lớp trí thức, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu phải xây dựng chương trình hành động cụ thể trong triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng và của từng đảng viên gắn với đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong thời kỳ Cách mạng 4.0.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai nhanh kết luận, quy định hội nghị Trung ương 4, khóa XIII là trách nhiệm cũng là vinh dự của mỗi đảng viên và tin tưởng mỗi cán bộ, đảng viên sẽ mang hết tâm huyết của mình thực hiện tốt nhiệm vụ, sớm đưa nội dung được quán triệt vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *