(kontumtv.vn) – Sáng 4/01, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị  được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 53 tỉnh thành có vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Năm 2022, công tác dân tộc, chính sách dân tộc tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sát; các bộ, ngành Trung ương, địa phương tích cực phối hợp, tổ chức thực hiện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025. Ủy ban Dân tộc cùng 15 bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia đã hoàn thành 32/33 văn bản hướng dẫn; 60 văn bản trao đổi, quy trình… đây là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai có hiệu quả chương trình.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ngành và sự nỗ lực cố gắng của người dân trong vùng DTTS triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội nên đời sống của các DTTS nhìn chung ổn định và ngày càng được cải thiện. Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 – 1,5%/năm; trong đó tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 – 5%/năm.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021- 2025./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *