(kontumtv.vn) – Tại UBND thành phố Kon Tum, Cụm thi đua số 2 gồm các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, KonPlông, IaH’Drai và thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

HOI NGHI TONG KET CONG TAC THI DUA NAM 2018 CUM SO 02 CAC HUYEN, THANH PHO

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của  các huyện, thành phố trong cụm tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng hoạt động thiết thực, hiệu quả. Kinh tế ổn định, có bước phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực góp phần làm thay đổi chất lượng cuộc sống. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, duy trì bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, đã bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực công tác, hoạt động. Việc tổ chức, tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng. Thành tích đột xuất được kịp thời khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương,đơn vị. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn các huyện thành phố đa số đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ tăng đáng kể.

Năm 2019, Cụm thi đua số 2 xác định thường xuyên phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; triển khai hiệu quả phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh để khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực từ hoạt động xã hội hóa, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững…

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *