(kontumtv.vn) – Ngày 2/3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chủ trì Hội nghị.

GIAO DUC QUOC PHONG

Trong năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đặc biệt quan tâm và chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một cách toàn diện và đi vào chiều sâu. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong nhiệm vụ, kế hoạch 2017, ngoài thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ công tác để xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng sát với thực tế, đảm bảo 100% cán bộ, các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ chú trọng tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng chức việc trong các tôn giáo, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người quản lý các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhằm nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trong đó, tập trung tăng cường công tác giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, toàn dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Mẫn – Đức Thắng

                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *