(kontumtv.vn) -Với cách nhìn, cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chúng ta có đủ niềm tin rằng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được đổi mới căn bản.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách, cơ chế về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hoi nghi trung uong 6, khoa xii: tiep tuc doi moi nang cao hieu luc hieu qua bo may he thong chinh tri hinh 1
Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

1. Tình hình tổ chức bộ máy; năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị

Đánh giá nghiêm túc, khách quan của Đề án và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho thấy, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; đổi mới, sắp xếp chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kết quả còn thấp; tỷ lệ người phục vụ ở khối văn phòng cao; số lãnh đạo cấp phó còn nhiều.

Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước lớn, nhất là biên chế sự nghiệp và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, làm cho chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách nhà nước. Một số cơ quan quản lý nhà nước chưa phân cấp mạnh mẽ, còn có biểu hiện bao biện, làm thay hoặc can thiệp sâu vào thị trường, xã hội. Sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương chưa thể hiện được tính đặc thù, đặc điểm riêng của mỗi địa phương, chưa phân định rõ tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo. Số lượng, chất lượng đại biểu dân cử còn một số bất cập. Cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả; tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế.

Còn nhiều ban chỉ đạo liên ngành, ban quản lý dự án. Đầu tư cho công nghệ thông tin, viễn thông, kết cấu hạ tầng phục vụ quản lý hành chính lớn nhưng bộ máy và biên chế không giảm.

Tổ chức bộ máy và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chậm đổi mới; một số nhiệm vụ còn trùng lặp; có biểu hiện hành chính hóa, công chức hóa. Cơ cấu cán bộ, công chức còn bất cập giữa các cấp và trong từng cơ quan; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở hạn chế. Nội dung và phương thức hoạt động chưa theo kịp tình hình; có lúc, có nơi chưa sâu sát cơ sở, chưa thiết thực, hiệu quả.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên chủ yếu do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về những hạn chế, yếu kém của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị có liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. Việc quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của cả hệ thống chính trị chưa được tập trung thống nhất về một đầu mối.

Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích sắp xếp bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế. Việc phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương quyết định số lượng biên chế sự nghiệp và phân bổ kinh phí thường xuyên theo số lượng làm biên chế tăng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế thiếu đồng bộ; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ; một số cấp ủy, chính quyền ở các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu quyết liệt.

2. Quan điểm, mục tiêu:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng; đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Không nhất thiết tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có mô hình và quy mô tổ chức bộ máy giống nhau. Cơ bản, không duy trì tổ chức trung gian.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài. Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người bị tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt hiệu quả; đồng thời phải kiên trì, bền bỉ, có lộ trình phù hợp; những việc đã rõ, cần thực hiện và có thể thực hiện được thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa có tiền lệ và chưa được quy định nhưng thực tiễn đòi hỏi, thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội.

Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt đông của Đảng; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2021: (1) Sửa đổi, bổ sung một số quy định cần thiết liên quan đến tổ chức bộ máy và cơ bản hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó. (2) Thực hiện thí điểm và sơ kết, tổng kết một số mô hình mới về tổ chức bộ máy để tinh gọn đầu mối, góp phần làm rõ về lý luận và thực hiện. (3) Tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định và sắp xếp hợp lý thôn, tổ dân phố.

Từ năm 2021 và những năm tiếp theo: (1) Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương của Đảng liên quan đến đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy thành các quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện. (2) Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, khắc phục được tình trang trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. (3) Tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố theo các tiêu chuẩn quy định, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng số lượng các đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Quy định chặt chẽ về biên chế, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; có chính sách phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; có chính sách phù hợp để cơ bản không bổ nhiệm cấp “hàm”; xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, giảm tỷ lệ người phục vụ. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị để tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước thực hiện cải cách chế độ tiền lương.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, giữa Trung ương và địa phương, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng, chống tham nhũng bằng các quy chế, quy định bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, đề cao trách nhiệm giải trình.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; xây dựng chính phủ điện tử, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư phục vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thực hiện giao và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị; xây dựng chế tài và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, người đứng đầu không thực hiện đúng các quy định.

Đẩy mạng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện Nghị quyết. Bố trí nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức bị tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể, khả thi để sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và địa phương theo hướng giảm đầu mối, phân cấp mạnh mẽ, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ ở những nơi có điều kiện để sơ kết, tổng kết làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế cho những đơn vị đủ điều kiện; chỉ giữ lại những đơn vị mà Nhà nước có yêu cầu nhưng thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế cung ứng dịch vụ công.

Trong những năm sắp tới, ý kiến thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau đây: Đối với hệ thống tổ chức của Đảng, Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện; ban hành quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy; các cấp ủy căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể để xây dựng quy chế làm việc của cấp mình và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới trực tiếp.

Quy định cơ cấu phù hợp, giảm số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp để tạo động lực phấn đấu và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xem xét và có thể cho thôi hoạt động các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ cơ quan Bộ Ngoại giao thành Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Có thể chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương và tổ chức lại cho phù hợp.

Sắp xếp lại tổ chức  bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy và tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào một số nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xác định mô hình phù hợp, hiệu quả trong điều kiện mới. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; khắc phục tình trạng “trắng” chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.

Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có điều kiện.

Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương, thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đề ra; nghiên cứu giảm hợp lý số lượng đại biểu kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội; nghiên cứu, quy định hợp lý số lượng lãnh đạo cấp phó, ủy viên thường trực của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Chính phủ, các bộ ngành, ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; giữa nhà nước với tổ chức, cá nhân thông qua việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông với các mô hình tiên tiến, phù hợp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; bảo đảm quy định chung và tính đặc thù của từng lực lượng.

Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù hợp.

Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát và chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm; sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực ngành dọc theo khu vực hành chính hoặc phân cấp cho địa phương quản lý.

Rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy phù hợp giữa toà án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, tránh oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm mối quan hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước; phân định rõ phạm vi, đối tượng, lĩnh vực hoạt động để không chồng chéo nhiệm vụ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra ở các cấp.

Đối với chính quyền địa phương, tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính  kinh tế đặc biệt. Nghiên cứu, thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy định khung các cơ quan chuyên môn giúp việc cho hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, địa phương chủ động sắp xếp, bố trí cho phù hợp. Tiến hành sơ kết, đánh giá, sắp xếp lại văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội cấp tỉnh cho phù hợp.

Trung ương quy định tổng số cấp phó của các cơ quan trực thuộc hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; địa phương quy định cụ thể số cấp phó của cấp mình cho từng tổ chức phù hợp. Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện. Thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

Xây dựng đề án và từng bước sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu theo quy định; khuyến khích sáp nhập các đơn vị hành chính để nâng cao năng lực và tăng cường nguồn lực của địa phương. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã và quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp. Quy định và thực hiện nhất quán việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và hội quần chúng cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, sâu sát, gắn bó với đoàn viên, hội viên từng bước khắc phục biểu hiện “hành chính hóa” hoạt động; tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phù hợp giữa các cấp và trong từng cơ quan.

Thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có điều kiện. Sơ kết tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện, mở rộng thực hiện thí điểm ở cấp huyện, tỉnh những nơi có điều kiện.

Đổi mới cơ chế phân bổ tài chính đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm đầu ra và khoán kinh phí để tăng tính tự chủ trong hoạt động và sử dụng biên chế.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức, hoạt động của hệ thống công đoàn và điều chỉnh đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn phù hợp với tình hình mới theo quy định của Hiến pháp. Xây dựng cơ chế đóng góp, phân bổ tài chính phù hợp; quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch tài chính, tài sản của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật.

Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. Xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc.

Với cách nhìn, cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, chúng ta có đủ niềm tin rằng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được đổi mới căn bản, mạnh mẽ; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đóng góp to lớn, quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thế Nguyễn/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *